ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพาลัย

ผู้อำนวยการ

นายธนยศ ปะเสทะกัง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
การเปิดเผยข้อมูล(OIT)

  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์  
  วิสัยทัศน์/กลยุทธ์        

                             

                                  วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี 2563 สิ่งแวดล้อมดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุข

                                 พันธกิจ (Mission)

                   1.  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
                       พื้นฐาน และมาตรฐานสากล

                   3.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

                       พอเพียง

                   4.  สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข

                   5.  ส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความเป็นมืออาชีพของ                                           ครูและบุคลากร

                   6.  สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

                   7.  นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

      

                                กลยุทธ์ของโรงเรียน

                  กลยุทธ์ที่  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
                                  การศึกษาชาติ

                  กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ                                                             เศรษฐกิจพอเพียง

                  กลยุทธ์ที่  3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
                                 สิ่งแวดล้อม

                  กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  กลยุทธ์ที่  5 บริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

                  กลยุทธ์ที่  6 สร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้
                                  เข้มแข็ง

                  กลยุทธ์ที่  7 ส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ                                                    อบายมุขอย่างยั่งยืน


ประกาศโดย :
วันที่ประกาศ : 2020-04-12

คู่มือตรวจสอบผลการเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.120.150
คุณเข้าชมลำดับที่ 799,316

แผนพัฒนาโรงเรียน
OIT เทพาลัย
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
โรงเรียนเทพาลัย
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
Tel : 0-4408-1091   Fax : 0-4408-1091
Email : tpl@mattayom31.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.